Research

БРУЦЕЛ - РБУ ЦОМОГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ

Биокомбинат УТҮГазар бруцеллёзыг оношлох Розбенгалын эсрэгтөрөгчийг олон жилийн туршид үйлдвэрлэн мал эмнэлгийн хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа хэдийч хэрэглээнд төдийлөн тохиромж муутай байсан. Энэ байдлыг арилгах зорилгоор БРУЦЕЛ - РБУ цомгийн загварыг бэлэн болгоод байна. Ингэснээр дэлхийн жишигт нийцсэн, нэг хайрцаганд урвал тавих шаардлагатай бүгдийг багтаасан, хямд өртөгтэй, импорт орлох, экспортод гаргах боломжтой үндэсний бүтээгдэхүүнтэй болох юм